Category: เทคโนโลยีสารสนเทศ

อยากเป็นโปรแกรมเมอร์…ต้องดูวีดีโอนี้ก่อนนะครับ 8

อยากเป็นโปรแกรมเมอร์…ต้องดูวีดีโอนี้ก่อนนะครับ

เชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนอยากเป็นโปรแกรมเมอร์หรือมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในอนาคต ซึ่งวันนี้ึครูขอแนะนำให้นักเรียนได้ดูวีดีโอนี้ก่อนครับ วีดีโอนี้เป็นแนวคิดของโปรแกรมเมอร์ รวมทั้งผู้สร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่โด่งดังหลายๆ ท่าน ซึ่งจะให้แนวคิดและแนวทางที่เราส...

งาน wordpress สำหรับนักเรียน ม.4/2 0

งาน wordpress สำหรับนักเรียน ม.4/2

ตามที่ครูเคยบอกเกี่ยวกับการเขียน blog ของ wordpress ที่นักเรียนได้ทำการสมัครไปแล้วนะครับ งานนี้ครูมีคะแนนให้ 20 คะแนน โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 1. ให้นักเรียนเขียน blog สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน โดยเขียนสรุปเป็น 4 เรื่อง ต่อไปนี้ ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล สื่อสังคมออนไลน์ คุณธรรม จริ...

จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 13

จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

จริยธรรม หมายถึง หลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แล้ว สามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ได้แก่           1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสา...

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 6

เครือข่ายสังคมออนไลน์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ แพลตฟอร์ม (สภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน) หรือเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายทางสังคม จะมีองค์ประกอบหลักที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้งาน เช่น ข้อม...

การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 10

การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเครือข่าย เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ เค...

บทที่ 6 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

บทที่ 6 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นการทำร้ายผู้อื่น ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมจากหน่วยการเรียนรู้นี้ครับ ใบความรู้ที่ 1 ...

บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต 0

บทที่ 5 อินเทอร์เน็ต

สาระสำคัญ อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดทั้งรูปแบบและขนาดของข้อมูล เวลาที่ส่งข้อมูล และสถานที่ที่ใช้ส่งข้อมูล ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกไ...

บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่สมมติตามวิธีการหรือหลักการแก้ปัญหา และใช้หลักการจำลองความคิดเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรม สามารถใช้ฟังก์ชัน Printf(); และ Scanf(); ในการเขียนโปรแกรมรวมทั้งฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ โดยนักเรียนสามารถศึกษาหลักการแก้ปัญหาด้วยกระบว...

ครั้งที่ 4 เขียนบทความใหม่ 3

ครั้งที่ 4 เขียนบทความใหม่

ภาระงานครั้งที่ 4 นี้ ครูต้องการให้นักเรียนสามารถเขียนบทความลงในเว็บบล็อกของตนเองได้ครับ โดยให้เขียนบทความลงในเว็บ wordpress ของนักเรียนเอง โดยมีข้อกำหนดดังนี้ครับ ให้นักเรียนนำวีดีโอจาก youtube มาแปะไว้บนเว็บนักเรียน โดยเป็นวีดีโออะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจ (วิธีการทำครูทำไว้ให้แล้วครับ คลิกที่นี่เลย)...

บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูล 0

บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูล

สาระสำคัญ การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการสื่อสารประเภทนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถประหยัดทรัพยากร อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ภาระงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลใน...