Tagged: social networking

นำเสนอ Best Practice วันครู 1

นำเสนอ Best Practice วันครู

วันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครู และปีนี้เป็นปีแห่งการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นครูของแผ่นดิน ทั้งนี้โรงเรียนปทุมวิไล จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติและงานวันครูขึ้น โดยมีครูจากทุกโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีไปเข้าร่วม และผมก็ได้รับมอบหมายพิเศษจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กา...

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 5 0

รายงาน: การอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ วันที่ 5

ในที่สุดก็ถึงวันสุดท้า่ย…ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ที่จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำหรับในวันนี้ไม่มีการอบรม การใช้ความรู้ต่างๆ โดยวิทยากร แต่วันนี้จะเป็นวันที่ครูแต่ละกลุ่มได้นำผลงานของกลุ่มตนเองมานำเสนอหน้า เวที ซึ่งเป็นผลงานที่ครูทุกคนได้...