Tagged: research

0

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมสอนน...

11

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่จัดทำขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างเป็นชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ from Nattapo...

6

รายงานการวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2555

งานวิจัยเรื่อง: รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย: นายณัฐพล บัวอุไร ตำแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

5

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อก

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนในแต่ละชั่วโมง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีรายงานก...

การวิจัยทางการศึกษา 0

การวิจัยทางการศึกษา

การวิจัย หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาที่มีอยู่อย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างมีีระบบและมี วั...