Tagged: action research

6

รายงานการวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2555

งานวิจัยเรื่อง: รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย: นายณัฐพล บัวอุไร ตำแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

5

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อก

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนในแต่ละชั่วโมง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีรายงานก...