เอกสารประกอบการเรียน

จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

December 23, 2011 // 9 Comments

จริยธรรม หมายถึง หลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ Read More...

เครือข่ายสังคมออนไลน์

December 21, 2011 // 5 Comments

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ แพลตฟอร์ม (สภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกัน) หรือเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย Read More...

การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

December 20, 2011 // 10 Comments

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา Read More...

ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต

December 18, 2011 // 11 Comments

ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตถือได้ว่าเป็นภัยอันตรายต่อสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากภัยนี้จะเป็นการรบกวนการทำงานของผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแล้ว Read More...

[PPT] คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

December 17, 2011 // 0 Comments

PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับ มีหัวข้อย่อย 4 หัวข้อ ได้แก่ ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต, การสืบค้นข้อมูล, สื่อสังคมออนไลน์ และ พรบ.คอมพิวเตอร์ Read More...