Tagged: เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 6 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

บทที่ 6 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตาม เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นการทำร้ายผู้อื่น ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมจากหน่วยการเรียนรู้นี้ครับ ใบความรู้ที่ 1 ...

บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่สมมติตามวิธีการหรือหลักการแก้ปัญหา และใช้หลักการจำลองความคิดเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรม สามารถใช้ฟังก์ชัน Printf(); และ Scanf(); ในการเขียนโปรแกรมรวมทั้งฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆ โดยนักเรียนสามารถศึกษาหลักการแก้ปัญหาด้วยกระบว...

บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูล 0

บทที่ 3 การสื่อสารข้อมูล

สาระสำคัญ การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการสื่อสารประเภทนี้จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถประหยัดทรัพยากร อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ภาระงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลใน...

บทที่ 2 คอมพิวเตอร์ 1

บทที่ 2 คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ทำให้สามารถส่งเสริมการทำงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่งที่มนุษย์เขียนขึ้น โดยจะทำงานอย่างเป็นระบบผ่านส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร...

Course syllabus: ประมวลการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 6

Course syllabus: ประมวลการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

สวัสดีครับ นักเรียนทุกคน ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันอย่างเป็นทางการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของครู นักเรียนต้องมาทำความเข้าใจกับรายวิชานี้กันก่อนนะครับ ว่าวิชานี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรบ้าง มีเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้าง มีการเก็บคะแนนและประเมินผลอย่างไร โดยนักเรียน...