งานวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาปีการศึกษา2555  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวด้านต่าง ๆ  ของนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากรคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4จำนวน 47 คน  โดยใช้เครื่องมือ  ระเบียนสะสม สมุดคู่มือครูที่ปรึกษา และ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

Read more