Tagged: วิจัย

0

การประชุมวิจัยโครงการสร้างและประกวดสื่อด้วย Authoring Tools

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยสภาพและแนวทางในการพัฒนา Authoring Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพลิเคชันประเภทสื่อการสอน สำหรับให้ครูไปใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสอนนักเรียน การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. ...

11

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆ ที่จัดทำขึ้นในการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความสามารถของนักเรียนในการนำความรู้ที่ได้เรียนไปสร้างเป็นชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ from Nattapo...

ความเที่ยง (Reliability) 5

ความเที่ยง (Reliability)

ความเที่ยง (Reliability) คือคุณสมบัติของเครื่องมือที่วัดได้ตรงกับความเป็นจริง สามารถวัดได้โดย 1. การวัดความคงที่ (Measure of stability) วิธีนี้ใช้วัดซ้ำโดยให้ผู้สอบกลุ่มเดียวกันสอบข้อสอบชุดเดียวกันสองครั้ง โดยเว้นระยะห่างสองถึงสามสัปดาห์ มีข้อจำกัด คือ ต้องรอเว้นระยะเวลาในการสอบ ซึ่งผู้สอบอาจจะมีโอก...

ความตรง (Validity) 2

ความตรง (Validity)

ความตรง คือ คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด ตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่กำหนดไว้ 1. ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือที่ใช้วัดเนื้อหาได้ครบตามขอบเขตที่กำหนดไว้ การพิจารณาว่าเครื่องมือมีความตรงตามเนื้อหามากน้อยเพียงใดนั้น พิจารณาจากเครื่องม...

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 4

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

ก่อนที่จะรู้จักเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เราควรจะทำความเข้าใจกับคำสองคำที่สำคัญก่อนครับ ก็คือคำว่า กลุ่มประกรเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ กลุ่มประชากรเป้าหมาย (Target population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่ผู้วิจัยสนใจ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่...

การวิจัยทางการศึกษา 0

การวิจัยทางการศึกษา

การวิจัย หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาที่มีอยู่อย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างมีีระบบและมี วั...