Tagged: วิจัยในชั้นเรียน

0

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวแทนนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี วันที่ 11 พ.ค. 2558

2

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) วิชาการเขียนโ...

0

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ซึ่งผมเป็นครูที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.5/8 from Nattapon

0

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมสอนน...

8

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

งานวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือ thesis ของผมครับ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษา...

5

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการสรุปองค์ความรู้โดยใช้เว็บบล็อก

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถสรุปองค์ความรู้หลังการเรียนในแต่ละชั่วโมง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีรายงานก...