[ง32213 #1] แนะนำรายวิชาและเตรียมความพร้อมสู่การเรียน

ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนนี้ครูขอแนะนำรายวิชาและสำรวจข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนก่อนนะครับ ซึ่งในแต่ละหัวข้อที่ครูนำเสนอในแต่ละสัปดาห์นั้น ครูจะนำเสนอเป็นลำดับขั้นของการสอนไปเรื่อง เพื่อที่ว่านักเรียนที่ขาดเรียนจะสามารถติดตามงานและเรียนรู้ได้ทันเพื่อนนะคร...