Tagged: ประชุม

0

การประชุมวิจัยโครงการสร้างและประกวดสื่อด้วย Authoring Tools

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยสภาพและแนวทางในการพัฒนา Authoring Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพลิเคชันประเภทสื่อการสอน สำหรับให้ครูไปใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสอนนักเรียน การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24-29 เมษายน พ.ศ. ...

0

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาฯ โรงเรียน

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม) ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากมร ปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ประธาน กกฐ. นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว...

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 2

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการนำเสนอผลงานให้กับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) ครับ โดยเป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ในงานการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรีครับ มาร่วมงานนี้ได้อย่...