Tagged: งานวิจัย

0

นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวแทนนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี วันที่ 11 พ.ค. 2558

2

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

รายงานการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นสูง (ภาษาซี) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ฉบับนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) วิชาการเขียนโ...

0

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ซึ่งผมเป็นครูที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งมีรายงานดังต่อไปนี้ครับ รายงานการวิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ม.5/8 from Nattapon

0

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมสอนน...

8

งานวิจัย: ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

งานวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง วิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา นี้เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือ thesis ของผมครับ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษา...

6

รายงานการวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้น ม.4/4 ปีการศึกษา 2555

งานวิจัยเรื่อง: รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 เป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้วิจัย: นายณัฐพล บัวอุไร ตำแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

งานวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 0

งานวิจัย: การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาปีการศึกษา2555  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวด้านต่าง ๆ  ของนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากรคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...

รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลทางสถิติ 0

รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลทางสถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลข้อมูล 1. รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูล สรุปอภิปรายผล งานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ [ บทที่ 4 ] สรุป อภิปรายผล [ บทที่ 5 ] พร้อมติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข จนกว่าจะผ่านครับ ** บทที่ 4 – 5 เสร็จภายใน 2 วัน (หากไม่มีการแก้ไขบทที่ 1-3) ** 2. รับคีข้อม...