โครงงานอาชีพ

ในรายวิชานี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานอาชีพ ซึ่งมีครูผู้สอน 2 ท่านนะครับ ท่านแรกคือครูอนงค์ มีปัญหา จะสอนในช่วยครึ่งภาคเรียนแรก โดยนักเรียนจะได้เรียนในส่วนของการทำโครงงานอาชีพ ได้แก่ การทำอาหาร ขนม และการประดิษฐ์ ครับ ซึ่งในขณะที่นักเรียนทำผลงานั้นๆ นักเรียนจะต้องจัดเก็บข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ต่างๆ ไว้

เมื่อนักเรียนทำโครงงานอาชีพเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียนกับครู (ครูณัฐพล) ในครึ่งหลังของภาคเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงานของตนเอง ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ การนำเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (5 บท) ครับ

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้จากด้านล่างนี้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *