การวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เพราะการวิจัยทางการศึกษาจะช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน หาวิธีการที่จะช่วยนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของแต่ละท้องถิ่น

ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอทฤษฎี หลักการ และวิธีการวิจัยทางการศึกษา ที่เป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. การวิจัยทางการศึกษา
  2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
  3. ความตรง (validity)
  4. ความเที่ยง (reliability)
  5. สถิติวิจัยทางการศึกษา
  6. ชนิดของข้อมูลและตัวแปร
  7. ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ เดไซต์และควอไทล์
  8. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  9. การวัดการกระจาย
  10. การแจกแจงทางทฤษฎีที่่ใช้อนุมานสถิติ

4 pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>