การวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เพราะการวิจัยทางการศึกษาจะช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน หาวิธีการที่จะช่วยนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของแต่ละท้องถิ่น

ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอทฤษฎี หลักการ และวิธีการวิจัยทางการศึกษา ที่เป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. การวิจัยทางการศึกษา
 2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
 3. ความตรง (validity)
 4. ความเที่ยง (reliability)
 5. สถิติวิจัยทางการศึกษา
 6. ชนิดของข้อมูลและตัวแปร
 7. ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ เดไซต์และควอไทล์
 8. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 9. การวัดการกระจาย
 10. การแจกแจงทางทฤษฎีที่่ใช้อนุมานสถิติ

5 Comments on การวิจัยทางการศึกษา

 1. ใครมีข้อสอบครูผู้ช่วยสพฐบ้าง

 2. สุดยอดเลยครับ

 3. Nathamon Sawakanan // September 26, 2014 at 7:54 am // Reply

  ยากมากค่ะ

Leave a comment

Your email address will not be published.

*