Category: วิทยาการคำนวณ

0

การใช้ Exit Ticket ในการเรียนการสอน

เทคนิค Exit Ticket หรือภาษาไทยใช้ชื่อว่าเทคนิคตั๋วออก เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และเป็นข้อมูลจากนักเรียนที่ครูสามารถนำมาใช้ในการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นครับ โดยก่อนที่นักเรียนจะออกจากห้องให้นักเรียนทุกคนได้สะท้อนข้อมูลจากการเร...

0

แนวการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ม.ปลาย ปี 2562

หลังจากที่ได้สอนวิชาวิทยาการคำนวณมาแล้ว 1 ปี ซึ่งปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก ก็ได้ทดลองจัดการเรียนการสอน และใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับนักเรียนหลายเครื่องมืออยู่เหมือนกัน แต่ปัญหาก็คือการจัดหลักสูตรในส่วนของโรงเรียนผมเองนั้น ได้รับวิชาพื้นฐานในระดับ ม.ปลาย เพื่อสอนวิชาวิทยาการคำนวณมาเพียง 1.0 หน่วยกิต ซ...

0

Unplugged Programming: Graph Coloring

กิจกรรม Unplugged Programming: Graph Coloring เป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และหาความแตกต่างระหว่างพื้นที่ใน map ได้ พร้อมทั้งมองเห็นความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง และความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ทักษะนี้จะทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่าง...

0

กิจกรรม Unplugged Programming : Colour By Number

หลายๆ คนคงจะเคยสงสัยว่าทำไมรูปภาพเดียวกันที่มีขนาดเท่ากันแต่ต่างนามสกุลกันถึงมีขนาดของรูปภาพไม่เท่ากัน นั่นเป็นเพราะรูปภาพแต่ละประเภทมีรูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างกันนั่นเอง กิจกรรม Unplugged Programming : Colour By Number นี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจวิธีการในการเก็บข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ...

0

กิจกรรม Unplugged Programming: โรบอทเรียงแก้ว

กิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว นี้เป็นกิจกรรม Unplugged Programming ที่ทำให้นักเรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าแนวคิดเชิงคำนวณ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทำได้ในทุกๆ ระดับ โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางแก้วให้มีความยากง่ายต่างกันออกไปในแต่ละระดับได้ครับ ดูตัวอย่...

0

นำเสนอ mini midterm project วิทยาการคำนวณ

นำเสนอ mini midterm project เป็นผลงานของนักเรียนที่พัฒนาแอพพลิเคชันเกี่ยวกับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ครับ ที่ให้พัฒนาแอพพลิเคชันเรื่องนี้คือนักเรียนจะได้ทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่กำลังเรียนอยู่ด้วย และได้เชื่อมโยงความรู้หลายๆ รายวิชาครับ

0

กิจกรรม Unplugged เพื่อสร้างอัลกอริทึมด้วยตนเอง

ในการสอนให้เด็กๆ เกิดกระบวนการคิดเชิงคำนวณนั้น สิ่งสำคัญก็คือการสร้างพื้นฐานความเข้าใจก่อนที่จะลงมือเขียนคำสั่งจริงๆ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณที่ผมใช้ในห้องเรียนก็คือการใช้กิจกรรม Unplugged Programming ครับ  เพราะเด็กๆ จะได้ออกแบบแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของตนเองเป็นอัลกอริทึม ซึ่งวิ...

0

เน้นให้คิด…และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กคิดอัลกอริทึมโดยใช้ Code.org และวาดผังงานผ่านเว็บแอพพลิเคชัน และใช้ Quizlet ประเมินและตรวจสอบความเข้าใจ