การวิจัยทางการศึกษา

การวิจัย หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาที่มีอยู่อย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

การวิจัย หมายถึง กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาทางการศึกษาที่มีอยู่อย่างมีีระบบและมี วัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ข้อจำกัดของการวิจัยทางการศึกษา

 1. ความซับซ้อนของเนื้อหาที่ศึกษา เพราะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มีตัวแปรมาเกี่ยวข้องมากมาย
 2. ความยากในการรวบรวมข้อมูล เพราะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์
 3. ความยากในการทำซ้ำ ไม่เหมือนกันการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทำซ้ำแล้วค่าที่ได้ก็ยังใกล้เคียงกับค่าเดิม
 4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างมีผลกระทบต่อผลการวิจัย
 5. ยากในการควบคุมตัวแปรเกิน
 6. เครื่องมือมีความแม่นยำและเชื่อถือได้น้อยกว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

การพิจารณาประสิทธิภาพของการวิจัยในแง่ของความตรง

 1. ความตรงภายใน (Internal validity) การวิจัยที่มีความตรงภายในสูง หมายถึง การวิจัยที่ไม่มีตัวแปรเกินแทรกซ้อน ผลการวิจัยเกิดจากผลของตัวแปรอิสระเท่านั้น
 2. ความตรงภายนอก (External validity) การวิจัยที่มีความตรงภายนอกสูง หมายถึง การวิจัยที่สามารถสรุปอ้างอิงไปหากลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

องค์ประกอบที่มีผลต่อความตรงภายใน

 1. ประวัติ เช่น สมาชิกในกลุ่มตัวอย่างไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา ทำให้ผลการทดสอบไม่ตรงกับความเป็นจริง
 2. วุฒิภาวะ การทดลองที่นานเกินไปทำหรือกลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมหรือเบื่อ
 3. การทดสอบ การใช้ข้อสอบเพียงฉบับเดียวในการทดสอบก่อนและหลังเรียน
 4. เครื่องมือไม่มีคุณภาพดีพอ
 5. การสูญหายของสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง
 6. ความลำเอียงในการเลือกหรือสุ่มตัวอย่าง
 7. ความแตกต่างระหว่างผู้ทำการทดลอง
 8. ผลของการถดถอย

วิธีการควบคุมตัวแปรเกิน

 1. ใช้สมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด
 2. จัดสมาชิกเข้ากลุ่มโดยการสุ่ม
 3. จับคู่สมาชิกบนพื้นฐานของตัวแปรเกิน
 4. ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมค่าที่เกิดจากตัวแปรเกิน
 5. ควบคุมสถานการณ์ในการทดลองให้คงที่
 6. ควบคุมผลการถดถอยโดยอย่าเลือกสมาชิกที่ได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนสูงหรือต่ำมากๆ
 7. นำตัวแปรเกินมากำหนดเป็นตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง

You may also like...

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.