อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณครู

http://multiply.com/mu/krunattapon/image/1/photos/43/500x500/6/IMG064.jpg?et=sCLJe2E%2CP70bmCyNF3q2NQ&nmid=439725440ไปอยู่ค่ายธรรมะเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามา 3 วันครับ ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นโครงการของครุสภาร่วมกับวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยมีครูเข้าร่วมโครงการประมาณ 150 คนครับ วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีล สมาธิ ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับความมีคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน

การเข้าอบรมครั้งนี้นอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐานแล้ว ก็ยังมีเนื้อหาความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายในเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง ได้แก่

 • ศาสนากับวิถีชีวิตครูhttp://multiply.com/mu/krunattapon/image/1/photos/43/500x500/1/IMG058.jpg?et=QA7%2CqbyCGX6wOifS0tziSA&nmid=439725440
 • ความคิดรากฐานแห่งการสอน
 • การบริหารจิต
 • กฎแห่งกรรม
 • พระคุณครู : จรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • เกราะ 5 ชั้น และคุณธรรม 4 ประการ
 • การบวนกาารสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
 • ศาสนพิธีเบื้องต้น
 • การส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนา
 • การสร้างเครือข่ายครูดี
 • ต้นแบบครูดี

ซึ่งจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมากทีเดียวครับ ซึ่งนอกจากจะได้นั่งสมาธิ ถือศีล 8 แล้ว ยังได้รับความรู้ในประเด็นต่างๆ ข้างต้น แต่ปัญหาอย่างเดียวคือปวดขามากครับ เพราะต้องนั่งกับพื้นตลอดทั้งวันhttp://multiply.com/mu/krunattapon/image/1/photos/43/500x500/7/IMG065.jpg?et=lzd4vpyArdiI9XDtbzI7YQ&nmid=439725440

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้ ครุสภาและหน่วยงานที่จัดก็ได้คัดเลือกครูอีก 40 ท่าน เพื่อไปต่อครับ ไปอบรมต่ออีก 5 วัน แต่ยังไม่มีกำหนดการว่าจะไปที่ไหน ตอนไหน ซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่สมัครใจไปต่อ (เหมือน the star เลย)

สุดท้ายก็อยากจะเชิญชวนให้คุณครูหรือผู้ประกอบอาชีพอื่นก็ได้ หันมาเข้าวัด ปฏิบัติกรรมฐาน รักษาศีลกันเยอะๆ นะครับ และก็ขอให้ภูมิใจได้เลยที่เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชน เพราะเรามีหลักธรรมที่มีค่า และสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้จริงครับ

ผมก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความนี้ด้วยนะครับ

ธรรมะสวัสดี.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*