รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลทางสถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลข้อมูล

1. รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูล สรุปอภิปรายผล งานวิจัย

 • รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ [ บทที่ 4 ]
 • สรุป อภิปรายผล [ บทที่ 5 ]

พร้อมติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข จนกว่าจะผ่านครับ

** บทที่ 4 – 5 เสร็จภายใน 2 วัน (หากไม่มีการแก้ไขบทที่ 1-3) **

2. รับคีข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย 

3. ให้คำปรึกษางานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ เช่น T-Test F-Test Anova Multiple Regression, Logistic Regression, Multiple Comparisons, Chi Square , Pearson’s Correlation

5. รับสอนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ


ติดต่อ

tel


บทความแนะนำ

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เพราะการวิจัยทางการศึกษาจะช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน หาวิธีการที่จะช่วยนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของแต่ละท้องถิ่น

ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอทฤษฎี หลักการ และวิธีการวิจัยทางการศึกษา ที่เป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. การวิจัยทางการศึกษา
 2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
 3. ความตรง (validity)
 4. ความเที่ยง (reliability)
 5. สถิติวิจัยทางการศึกษา
 6. ชนิดของข้อมูลและตัวแปร
 7. ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ เดไซต์และควอไทล์
 8. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 9. การวัดการกระจาย
 10. การแจกแจงทางทฤษฎีที่่ใช้อนุมานสถิติ

You may also like...

Leave a Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.