รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลทางสถิติ

รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลข้อมูล

1. รับวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูล สรุปอภิปรายผล งานวิจัย

 • รับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ [ บทที่ 4 ]
 • สรุป อภิปรายผล [ บทที่ 5 ]

พร้อมติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข จนกว่าจะผ่านครับ

** บทที่ 4 – 5 เสร็จภายใน 2 วัน (หากไม่มีการแก้ไขบทที่ 1-3) **

2. รับคีข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย 

3. ให้คำปรึกษางานวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ เช่น T-Test F-Test Anova Multiple Regression, Logistic Regression, Multiple Comparisons, Chi Square , Pearson’s Correlation

5. รับสอนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติ


ติดต่อ

tel


บทความแนะนำ

การวิจัยและประเมินทางการศึกษา ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย เพราะการวิจัยทางการศึกษาจะช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน หาวิธีการที่จะช่วยนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของแต่ละท้องถิ่น

ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอทฤษฎี หลักการ และวิธีการวิจัยทางการศึกษา ที่เป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. การวิจัยทางการศึกษา
 2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
 3. ความตรง (validity)
 4. ความเที่ยง (reliability)
 5. สถิติวิจัยทางการศึกษา
 6. ชนิดของข้อมูลและตัวแปร
 7. ตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ เดไซต์และควอไทล์
 8. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 9. การวัดการกระจาย
 10. การแจกแจงทางทฤษฎีที่่ใช้อนุมานสถิติ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.